Advokater med en advarsel fra Den Norske Advokatforening

Formålet med Advokatguiden har altid været at bidrage til større transparens i den norske advokatbranche. Med information udleveret fra Advokatklageordningen har Advokatguiden derfor sammensat listen nedenfor. Den viser advokater, som har tre eller flere fældende klagesager imod sig fra disciplinærmyndighederne de sidste fem år.

Kritik

Disciplinærordningen er et vigtig tilbud for dem, som mener, at en advokat har taget for højt salær eller har brudt de advokatetiske regler. Det er gratis at klage, og ordningen finansieres af advokaterne. Advokatforeningens disciplinærudvalg er førsteinstans, hvis advokaten er medlem af Advokatforeningen.

Irettesættelse

Ved brud på regler for god advokatskik har Advokatforeningens disciplinærudvalg og disciplinærdomstol tre sanktionsmuligheder, med øgende alvorlighedsgrad; kritik, irettesættelse og advarsel. I klagesager som gælder salærets størrelse, kan disciplinærorganerne i tillæg beslutte at salæret skal reduceres eller bortfalde helt. Advokaten kan da blive dømt til at tilbagebetale hele eller dele af salæret til klager.

Advarsel

Afgørelser fra udvalg kan påklages til Disciplinærdomstolen. Disciplinærdomstolen er også førsteinstans i klagesager, hvor advokaten ikke er medlem af Advokatforeningen. Domstolens beslutninger er endelige, men afgørelsen kan bringes ind for domstolen. Listen nedenfor inkluderer data fra Disciplinærdomstolen og Advokatforeningens disciplinærudvalg.

Kritik

Gives hvis advokaten har optrådt i strid med god advokatskik eller i strid med lov, jf. domstolloven § 227.

Irettesættelse

Gives hvis advokaten har optrådt særligt i strid med god advokatskik eller i strid med lov, jf. domstolloven § 227 tredje ledd.

Advarsel

Gives i alvorlige tilfælde ved brud på god advokatskik eller lov, jf. domstolloven § 227 tredje ledd.

Nedsat salær

Hvis domstolen finder, at en advokat har krævet et for højt salær, fastsætter den hvad, der er et rimeligt og nødvendigt salær, jf. domstolloven § 227 fjerde ledd. Domstolen kan pålægge en advokat, som har modtaget for højt salær, at betale det overskydende tilbage.

Liste over advokater med en advarsel fra Den Norske Advokatforening

Der er i øjeblikket ikke nogle advokater med straf i vores database

Informationen, som danner grundlaget for listen, stammer fra Den Norske Advokatforening. Listen er ajour per 11. november 2020. Listen inkluderer kun advokater, som har tre eller flere fældende klagesager imod sig de sidste fem år. Advokatguiden tager forbehold for transkriptionsfejl.